2016 HSC RESULTS

Maggie Huang

99.8

Joshua Lui

99.2

Chole Tan

97.3

Dennis Chen

99.75

Carty Chan

99.15

Jessica Xue

97.3

Jennifer How

99.75

MeiXuan Wu

99.15

Sue Wong

97.25

Jeffrey Xie

99.65

Sugam Bhandari

99.05

Sisi Hu

97.1

Grace Zhang

99.65

Andy Yau

99++

Dean Hou

97

Alice Chung

99.65

Leo Hu

99++

Leo Hu

97

Alex Fong

99.6

Carry Lee

99++

James Pan

96.9

Berry Cai

99.55

Aaron Tse

98.9

Star Qiu

96.8

Christopher Ma

99.55

Kathy Wong

98.9

Hai Lun Wang

96.5

Daniel Mak

99.55

Darren Li

98.9

Raymond Hua

96.25

Daniel Yuan

99.5

Victor Huang

98.75

Jasmine Tan

95.55

Sophia Xi

99.5

Vivienne Zhu

98.6

Shan Shan Qi

95.4

Ethan Lee

99.45

Cindy Chen

98.55

Albert Fong

95.25

Thomas Lv

99.45

Jason Xu

98.25

Phoenix Chen

95

Ryan Phua

99.45

Gordon Qian

98.35

Rachael Xu

95

Rex Wong

99.4

Bowen Zhang

98.15

James Yung

94.7

Sophia Tu

99.4

Luke Zhou

98

Belinda Luo

94.65

Tian Leung

99.35

William Chen

98

Steven Xue

94.35

Jenny Peng

99.35

Bessie Zhang

98++

Jalee Chen

94.05

Katherine Lam

99.3

Kevin Huang

97.95

Michael Zeng

93.6

Priscilla Chen

99.3

William Wang

97.85

Aayushma Gurung

92.9

Jade Rao

99.3

Angelene Woo

97.75

Jensen Wu

92.3

Cynthia Yu

99.25

Claire Shen

97.55

Ron Zhou

92.3

Kelvin Tang

99.25

Steven Dai

97.35

James Li

91.7

Lilian Xu

99.2

Ivan Huang

97.35

 

 

Rowena Chung

99.2

Louisa Cheng

97.3

 

 

All rounders

Carty Chan        Jeffrey XieSophia Xi      
Daniel Yuan       Jennifer How      Vincent Li
Dennis Chen     Joshua Lui         William Chen
Grace Zhang     Priscilla Chen  

individual subject results

english

Jennifer How92William Wang90

mathematics extension 1

Grace Zhang99Kathy Wong95
Jennifer How99William Wang94

mathematics extension 2

Jennifer How94Grace Zhang92William Wang90

physics

Grace Zhang94Daniel Yuan92William Wang90

chemistry

Jennifer How98Grace Zhang94Kathy Wong87
Daniel Yuan95William Wang92  

biology

Jennifer How93